[VIDEO] VUSTA: Trí tuệ, niềm tin và khát vọng cống hiến

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước...
Huyền Tú - Việt Hùng

Xem thêm

Liên kết