Đề xuất lệ phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Tiến độ 9 gói thầu dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương–Bến Cát–Rạch Nước LênBình Thuận: Mục tiêu môi trường sống đạt chuẩn EU vào năm 2050Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biểnKhởi động Dự án giảm ô nhiễm và bảo tồn môi trường dòng chảy ở ASEAN

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Theo đó, đối với Bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất), phí khai thác và sử dụng Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh; phí khai thác và sử dụng Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/100.000 là 2.290.000 đồng/mảnh; phí khai thác và sử dụng Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000 là 870.000 đồng/mảnh …

Đối với Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam: Phí khai thác và sử dụng Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/50.000 là 1.090.000 đồng/mảnh; phí khai thác và sử dụng Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/25.000 là 870.000 đồng/mảnh…

Đề xuất lệ phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường - Ảnh 1
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Trường hợp khai thác và sử dụng: Hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất, mức thu phí là 800.000 đồng/báo cáo.

Theo Dự thảo Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường theo quy định pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức thu phí được trích lại 70% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Theo Pháp luật hiện hành, cơ sở dữ liệu môi trường được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 115 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cụ thể:

Cơ sở dữ liệu môi trường là tập hợp thông tin về môi trường được xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý đáp ứng yêu cầu truy nhập, cung cấp, sử dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, cung cấp dịch vụ công về môi trường;

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu về môi trường của mình;

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu môi trường của mình; bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự thống nhất giữa các thông tin môi trường; đảm bảo kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia với cơ sở của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Đồng thời đáp ứng giải quyết dịch vụ công, các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc hoàn thiện đến đâu, kết nối và chia sẻ ngay đến đó.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, dữ liệu về môi trường. Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 bằng 70% mức quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư 22/2020/TT-BTC.

Một số mức phí được quy định tại thông tư, như: Phí sử dụng và khai thác báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): Không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất là 800.000 đồng/báo cáo. Phí khai thác sử dụng bảng đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 là 4 triệu đồng/mảnh.

Lan Anh

Liên kết